Vedtægter

Vedtægter for Jordrup Butikshus ApS vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 3. juli 2023.

§ 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Jordrup Butikshus Aps.

§ 2 Selskabets hjemsted

Selskabets hjemsted er Kolding Kommune.

§ 3 Selskabets formål

Selskabets formål er at eje og udleje ejendommen Hovedgaden 43, 6064 Jordrup til en dagligvarebutik eller
anden aktivitet til fremme af lokalområdets udvikling.

§ 4 Selskabets kapital og anparter:

Selskabets anpartskapital udgør nominelt 1.600.000 fordelt i anparter a kr. 2. 500 og multipla heraf.

Anpartskapitalen er fuldt indbetalt.

Der udstedes ikke fysiske anpartsbeviser. Der oprettes en fortegnelse over selskabets anpartshavere i selskabets ejerbog.

Ingen anparter har særlige rettigheder og ingen anpartshavere er forpligtet til at lade selskabet eller andre indløse sine anparter helt eller delvist.

Anparterne er frit omsættelige.

Anparterne kan erhverves af privatpersoner og juridiske personer.

Sker der købsalg af en eller flere anparter, skal denne handling meddeles til bestyrelsen, enten skriftligt pr. brev eller mail. Meddelelsen skal gives både fra sælger og køber, før det får virkning. Der opkræves et gebyr på kr. 150,- pr. ejer-/navneændring – hvilket opkræves hos sælgeren (beløbet pristalsreguleres). Dette gebyr skal være indbetalt, før der sker ændringer i ejerbogen.

Selskabet kan opkøbe egne anparter op til maksimalt 10 % af den samlede anpartskapital i særlige tilfælde, men er ikke forpligtet hertil. Regler for disse opkøb administreres og fastsættes af den valgte bestyrelse dog således, at reglerne opfylder betingelsen for ens retfærdighed for alle anpartshaverne.

§ 5 Generalforsamling

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Kolding Kommune. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved annoncering på selskabets hjemmeside www.jordrupbutikshus.dk.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden 30. april.

Ordinære generalforsamlinger afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af revisor.
  9. Indkomne forslag.
  10. Eventuelt.

Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere i Jordrup Butikshus ApS. En anpartshaver er berettiget til at møde på generalforsamlingen sammen med yderligere et medlem af dennes husstand.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og hvorom der kan træffes bindende beslutning, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 1. marts i året for generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen fra mindst 1 /4 af aktionærerne.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at forlangendet om dens afholdelse skriftligt er meddelt bestyrelsen.

§ 6 Afstemninger

På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 2.500 en stemmeret. Ingen anpartshavere kan dog for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 100 stemmer. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling.

Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter bestemmer andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Til vedtagelse af et forslag om ændring af vedtægterne og selskabets opløsning eller sammenslutning med andre selskaber kræves, at mindst 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital.

Hvis der på generalforsamlingen ikke er repræsenteret 2/3 af den stemmeberettigede anpartskapital, og forslaget har opnået 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, kan forslaget vedtages på en ny generalforsamling med den nævnte kvalificerede majoritet af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af den stemmeberettigede anpartskapital, der er repræsenteret. En sådan ny generalforsamling skal indkaldes med sædvanligt varsel inden 14 dage efter den første generalforsamling.

§ 7 Protokol

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8 Bestyrelse

Selskabet ledes af en af generalforsamlingen for 2 år ad gangen valgt bestyrelse på 3-7 medlemmer. Desuden vælges 1-2 suppleanter. I lige år afgår 3 medlemmer af bestyrelsen samt 1 suppleant, i ulige år afgår øvrige medlemmer samt en suppleant.

Første generalforsamling afholdes i foråret 2024, hvor 3 ud af 5 medlemmer afgår. Hvilke medlemmer der afgår afgøres efter lodtrækning.

Bestyrelsen konstituerer sig efter hver afholdt generalforsamling med valg af formand.

Lejeren af selskabets faste ejendom/-me eller en repræsentant fra lejeren, har ret til at deltage (uden stemmeret, men med taleret) i bestyrelsesmøderne, hvor der drøftes forhold med relevans for lejeren. Retten gives for at opnå et tæt samarbejde mellem udlejer og lejer, da der er et meget stort afhængighedsforhold mellem parterne.

Bestyrelsen kan desuden oprette et butiksråd som har til formål at skabe et samarbejde mellem lejeren i Jordrup Butikshus ApS og byens borgere, foreninger og institutioner samt medvirke til at skabe aktiviteter i og omkring butikken til glæde for området og byens borgere.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han skønner det påkrævet eller når et medlem fremsætter krav herom. Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder pr. år.

S 9 Direktion

Bestyrelsen udpeger et af sine medlemmer til at være direktør.

§ 10 Tegningsregler

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med direktøren.

§ 11 Revision

Revision af selskabets årsrapport foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 12 Regnskab m.m.

Selskabets regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår går fra stiftelsen til den 31. december 2023.

Årsrapporten opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser, herunder foretagelse af forsvarlige afskrivninger, alt således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet, alt i overensstemmelse med Anpartsselskabslovens og Årsregnskabslovens krav.

Selskabet skal føre en forsigtig udbyttepolitik med henblik på konsolidering og udbygning af selskabets stilling og således, at egenkapitalen og ikke mindst likviditet stedse står i et rimeligt forhold til selskabets investerings- og aktivitetsplaner.