Referat fra seneste general­forsamling

Ekstraordinær generalforsamling
i Jordrup Butikshus ApS
(CVR 43866931)
Afholdt den 3 juli 2023

Tilstede var:
Søren Vejen-Jensen, Hans Skjøde Nautrup, Signe Mariane Grønbæk, Kristian Dam og Bent Skovsen

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. . Forslag fra selskabets kapitalejere om udvidelse af selskabskapitalen.
  3. Forslag fra selskabets kapitalejere om vedtægtsændring i forbindelse med kapitaludvidelsen.
  4. Selskabets ledelse
  5. Valg af revisor
  6. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent:

Bent Skovsen blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at selskabets bestyrelse og den fulde selskabskapital var til stede og generalforsamlingen beslutningsdygtig.

Kapitalejerne godkendte i enighed at fravige fristen for indkaldelse til generalforsamling.

Ad 2. Udvidelse af selskabskapitalen:

Kapitalejerne stillede forslag om, at selskabets kapital forhøjes med nom. kr. 1.560.000,00 fra kr. 40.000,00 til kr. 1.600.000,00.

Kapitalforhøjelsen sker ved kontant indskud af 624 nye anparter a kr. 2.500,00. Kapitalejerne fremgår af selskabets opdaterede ejerbog.

De nye kapitalandele giver samme rettigheder som bestående fra forhøjelsens registrering.

De nye kapitalandele er frit omsættelige Der udstedes ikke fysiske beviser, der skal lyde på navn eller ihændehaver. Køb eller salg af kapitalandele skal for at være gyldig meddeles selskabet og registreres i selskabets ejerbog.

Selskabet afholder omkostningerne ved kapitaludvidelsen. Disse skønnes til kr. 2.000,00 ekskl. moms samt gebyr til Erhvervsstyrelsen.

Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Ad 3. Vedtægter:

Som følge af forslaget om udvidelse af selskabskapitalen til rettes selskabets vedtægter.

Forslag til nye vedtægter blev fremlagt.

Vedtægtsændringerne blev enstemmig vedtaget.

Advokat Sten Ladekarl bemyndiges til at foretage registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Ad. 4. Ledelse:

Den nuværende bestyrelse fortsætter uændret med Søren Vejen-Jensen som formand, Hans Skjøde Nautrup, Signe Marianne Grønbæk, Kristian Dam og Bent Skovsen.

Bent Skovsen fortsætter ligeledes som direktør.

Ad. 5. Valg af revisor:

Iht. de vedtagne vedtægters§ 10 skal selskabets årsrapport revideres. Som revisor blev foreslået og valgt revisionsfirmaet Martinsen, Jupitervej 4, 6000 Kolding.

Ad 6. Eventuelt:

Ikke noget til behandling.

Der var herefter ikke var yderligere at behandle. Generalforsamlingen hævet.